Rozpočet roku 2007

Příjmy                                                                            

        Schválený rozpočet (v tisících Kč)         

Skutečnost (v tisících Kč)
Daňové příjmy

5965,98

7216,60

Nedaňové příjmy

199,70

763,78

Kapitálové příjmy

1798,00

2504,87

Dotace

294,47

4239,49

Celkem

8259,15

14724,74

Výdaje                                                                            

       Schválený rozpočet (v tisících Kč)          Skutečnost (v tisících Kč)
Pěstební činnost

30,00

10,28

Silnice

485,00

255,58

Silniční doprava

529,01

88,17

Pitná voda

743,70

4606,35

Odvádění a čištění odpadních vod

32,60

78,73

Vodní díla v zemědělské krajině

100,00

0,00

Úpravy drobných vodních toků

0,00

13,83

Předškolní zařízení (MŠ)

540,00

576,05

Základní škola

1331,53

1462,96

Školní jídelna

391,47

827,65

Knihovna

174,50

148,82

Kronika

7,80

4,55

Místní kulturní památky

1,00

0,60

Kultura

38,50

36,92

Tělovýchova

235,95

267,07

Zájmová činnost

15,00

10,19

Bytové hospodářství

27,70

20,09

Fond rozvoje bydlení

5,60

3,18

Veřejné osvětlení

586,00

485,67

Pohřebnictví

162,00

58,37

Komunální služby a územní rozvoj

614,22

535,97

Sběr a svoz nebezpečného odpadu

40,00

36,78

Sběr a svoz komunálních odpadů

619,00

508,80

Sběr a svoz ostatních odpadů

215,00

164,52

Péče o vzhled - veřejná zeleň

67,00

103,67

PO - dobrovolná část (Zásahová jednotka hasičů)

128,98

145,89

Zastupitelstvo

918,30

881,52

Správa úřadu

1449,50

1615,68

Převod vlastním fondům

46,67

16,67

Ostatní finanční operace

187,98

173,28

Všeobecná pokladní správa-ost.činnosti

27,20

0,00

Finanční vypořádání min.let

2,00

1,50

Výdaje celkem

9753,21

13139,34

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let: 1494,06 tis. Kč.

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci: 1585,39 tis. Kč (skutečnost roku 2007).

 

 

 

krhanice_bottom.png