Rozpočet roku 2008

 

Příjmy                                                                            

        Schválený rozpočet (v tisících Kč) Skutečnost (v tisích Kč)
Daňové příjmy

6377,00

8975,37

Nedaňové příjmy

206,40

1165,39

Kapitálové příjmy

0,00

1609,88

Dotace

5883,77

6845,99

Celkem

12467,17

18596,63

 

Výdaje                                                                            

        Schválený rozpočet (v tisících Kč)    Skutečnost (v tisích Kč)
Pěstební činnost

30,00

5,00

Silnice

295,00

380,57

Silniční doprava

89,59

237,98

Pitná voda

10.280,00

9509,82

Odvádění a čištění odpadních vod

104,10

52,55

Vodní díla v zemědělské krajině

30,00

30,00

Úpravy drobných vodních toků

0,00

61,67

Předškolní zařízení (MŠ)

227,50

357,82

Základní škola

1727,30

2095,26

Knihovna

180,20

166,10

Kronika

11,50

9,00

Místní kulturní památky

1,00

1,00

Kultura

82,50

64,27

Tělovýchova

139,00

95,00

Zájmová činnost

15,00

14,70

Bytové hospodářství

31,00

42,51

Fond rozvoje bydlení

6,50

3,19

Veřejné osvětlení

364,00

534,93

Pohřebnictví

69,00

42,27

Komunální služby a územní rozvoj

537,78

858,90

Sběr a svoz nebezpečného odpadu

45,00

36,43

Sběr a svoz komunálních odpadů

638,00

600,60

Sběr a svoz ostatních odpadů

156,00

115,76

Péče o vzhled - veřejná zeleň

90,00

59,64

PO - dobrovolná část (Zásahová jednotka hasičů)

237,50

268,25

Zastupitelstvo

995,00

1069,30

Správa úřadu

1414,70

1712,04

Volby

0,00

27,12

Převod vlastním fondům

16,67

16,67

Ostatní finanční operace

400,00

673,44

Všeobecná pokladní správa-ost.činnosti

160,00

8,94

Výdaje celkem

18373,84

19120,73

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let: 5.906,67 tis. Kč.

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci: -524,10 tis. Kč (skutečnost).

 

 

krhanice_bottom.png