Rozpočet roku 2012

 

Příjmy

Schválený rozpočet (v tisících Kč)

Skutečnost (v tisících Kč zaokrouhleno na 2 desetinná místa)
daňové příjmy celkem 6734,00 7926,14
nedaňové příjmy celkem 322,40 3878,78
kapitálové příjmy celkem 0,00 16,04
dotace celkem 0,00 3493,12
Příjmy celkem 7056,40 15314,08

 

Výdaje

Schválený rozpočet(v tisících Kč)

Skutečnost (v tisících Kč zaokrouhleno na 2 desetinná místa)
Pěstební činnost 42,00 10,00
Silnice 522,00 483,04
Provoz veřej.silniční dopravy 183,77 188,86
Pitná voda 61,50 2646,04
Odvád.a čist.odp.vod 70,10 5,03
Vodní díla v krajině 35,00 0,00
Předškolní zařízení 276,50 713,30
Základní školy 1842,60 2391,18
Činnosti knihovnické 213,60 317,22
Ost.záležitosti kultury 62,50 20,99
Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p. 1,00 0,00
Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 178,00 182,71
Ostatní tělovýchovná činnost 90,60 100,49
Ost.zájmová činnost a rekreace 40,00 39,72
Bytové hospodářství 33,00 0,88
Veřejné osvětlení 432,00 382,14
Pohřebnictví 37,00 46,53
Územní plánování 0,00 6,45
Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 558,46 5122,12
Sběr a svoz nebezpeč. odpadů 30,00 18,03
Sběr a svoz komun.odpadů 814,00 729,85
Sběr a svoz ostatních odpadů 140,00 176,77
Péče o vzhled obcí a veř. zeleń 261,77 431,29
Ochrana obyvatelstva 1,00 0,00
PO - dobrovolná část 114,50 120,18
Zastupitelstva obcí 1 124,50 1046,68
Volby 0,00 27,39
Činnost místní správy 1 473,50 1634,73
Příjmy a výdaje z fin.operací 16,00 22,41
Ostatní finanční operace 400,00 421,61
Ostatní činnosti j.n. 1,00 2,00
Výdaje celkem 9 055,90 17337,68

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let: - 1999,50 Kč.

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci: -2023,60 tis. Kč (skutečnost).

 

 

 

krhanice_bottom.png