Rozpočet roku 2015

 

Příjmy

Schválený rozpočet (v tisících Kč zaokrouhleno na 2 desetinná místa)

Daňové příjmy celkem 9040,00
Nedaňové příjmy celkem 479,35
Kapitálové příjmy celkem 0,00
Dotace celkem 0,00
Příjmy celkem 9515,35

 

Výdaje

Schválený rozpočet (v tisících Kč zaokrouhleno na 2 desetinná místa)

Pěstební činnost

165,00
Silnice 280,00
Silniční doprava 233,97
Pitná voda 15,00
Odvádění a čištění odpadních vod 96,00
Úpravy drobných vodních toků 8,00
Předškolní zařízení 288,70
Základní školy 1736,82
Činnosti knihovnické 193,00
Ost.záležitosti kultury 10,00
Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p. 1,50
Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 286,50
Sportovní zařízení v majetku obce 25,00
Ostatní tělovýchovná činnost 179,10
Ost.zájmová činnost a rekreace 110,00
Bytové hospodářství 83,00
Veřejné osvětlení 400,00
Pohřebnictví 73,00
Územní plánování 90,00
Komunální služby a územní rozvoj 1072,66
Sběr a svoz nebezpečného odpadu 30,00
Sběr a svoz komunálních odpadů 903,00
Sběr a svoz ostatních odpadů 300,00
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 138,00
Ochrana obyvatelstva 1,00
PO - dobrovolná část 158,00
Zastupitelstvo obcí 1011,00
Činnost místní správy 1605,10
Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 24,00
Ostatní činnosti j.n. 2,00
Výdaje celkem 9519,35

 

Příjmy a výdaje jsou vyrovnané.

Na akci "Přístavba Mateřské školy Krhanice" byla schválena částka 1.800 tisíc Kč z finanční úspory minulých let.

krhanice_bottom.png