Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Co se stalo...

Co se stalo...


4.6.2022 - DĚTSKÝ DEN

Na 160 dětí se zúčastnilo soutěží přichystaných na Dětském dni v areálu TJ Sokol Krhanice (fotbalové hřiště a tréninkové hřiště). Počasí nám nakonec  vyšlo, i když předpovědi nebyly příznivé 😊. Pro děti bylo připraveno dvanáct soutěžních disciplín, skákací hrad a losování tomboly. Poděkování patří všem organizátorům – SDH Krhanice, TJ Sokol Krhanice, Obecnímu úřadu Krhanice, Kulturní komisi a dalším pomocníkům z řad žáků IX. třídy základní školy. Podle ohlasů se Dětský den líbil 😊. 


31.5.2022 - MUNIPOLIS – NOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM OBCE
Zahájili jsme registraci do nového informačního systému obecního úřadu. Po odevzdání registračních lístků ze strany občanů jsou jejich údaje zaváděny do systému. Po dokončení registrací bude občanům zaslán informační e-mail s postupem stažení aplikace a registraci v mobilní aplikaci. Nově se mohou registrovat i osoby starší 15 let.


31.5.2022 - DOKONČENÍ NOVÉHO STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPADKontejnery Na Starém hřišt
Nové stanoviště na tříděný odpad bylo dokončeno v lokalitě Na Starém hřišti. Zároveň bylo stanoviště doplněno nádobou na zimní posyp.
30.5.2022 - MONTÁŽ NOVÝCH OKEN DO ŠKOLYNová okna ve škole
Po několikatýdenní pauze se opět rozběhly práce na rekonstrukci budovy školy. Začala výměna oken na severní straně budovy.

27.5.2022 - TESTOVACÍ PROVOZ ODPADKOVÉHO KOŠE U LESA NAD STATKEMOdpaďák u lesa
Negativní chování některých návštěvníků lesa, kteří měli les jako odpadkový koš, nás přimělo nainstalovat do této lokality odpadkový koš v testovacím režimu. Uvidíme ...


22.5.2022 - VÝLET PRO JUBILANTY – NÁVŠTĚVA AKCE „ROZKVETLÝ ŠTIŘÍN“
Na padesát občanů, kteří měli významné životní jubileum se zúčastnilo výletu do rozkvetlého Štířína spojeného s prohlídkou zámku. Všichni byli spokojeni 😊.


19.5.2022 - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE PŘÍČNÝMI ŽLABY
V lokalitě pod schody ke Slunečnímu domu jsme zrealizovali odvodnění dvěma žlaby, aby nedocházelo při přívalových deštích k vyplavování chatové oblasti Pěnkavy.


18.5.2022 - KONTEJNER NA TEXTIL
Další komoditou v rámci snižování směsného komunálního odpadu, kterou sbíráme, je textil. Patří sem:  oblečení, obuv, bytový textil, ložní prádlo, záclony. Textil vhazujte v igelitových taškách či jiných obalech. Textil nám bude svážet Diakonie Broumov, sociální družstvo.
Kontejner na oděvy_18-05-2022_2.jpeg
Kontejner je umístěný na stanovišti u víceúčelového hřiště Krhanice vedle kontejnerů na bioodpad.

11.5.2022 - SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

V rámci svozu nebezpečného odpadu bylo odvezeno: 670 kg barev a olejů; 3 kg baterií - monočlánky a 90 ks zařízení jako jsou televizory, zářivky, vysavače, varné konvice, počítače....

 


20.4.2022 - VYSAZENÍ ALEJE HRUŠEK A TŘEŠNÍ U SILNICE OD ŠKOLY KOLEM AREÁLU TJ SOKOL KRHANICE

Na začátku odborná firma provedla probírku náletů po obou stranách silnice. V rámci těchto probírek byly ponechány perspektivní mladé nálety a keřové skupiny, ty neperspektivní byly vyřezány. Následně byl u stávajících vzrostlých stromů proveden zdravotní řez, šetrné odlehčení přetížených větví a úprava podjezdného profilu. Odstraněné větve byly seštěpkovány a štěpka rozptýlena v místě. A konečně následovalo vysazení 10 ks vysokokmenů ovocných stromů (velikost sazenic 12-14), jedná se o následující dřeviny:
• hrušně: 2x Hardyho máslovka, Clappova, Williamsova, Charneuská
• třešeň: Burlat, Van, Regina, Kordia, Lapins
Prořez 1.jpegStromy 1.jpeg

 

 

 

 


VELIKONOČNÍ DETEKTIVNÍ VÝPRAVA KDO SNĚDL BERÁNKA?  9.4.2022

V sobotu si děti mohly užít zábavné odpoledne s dobrodružnou výpravou. Cestou plnily úkoly, aby vypátraly, kdo snědl velikonočního beránka. Při správném vyřešení úkolů obdržely diplom a dozvěděly se i konec detektivního příběhu. A všichni si mohli také pochutnat na velikonočním beránku s čokoládou.DSCN1218~1.jpg

NOC S ANDERSENEM  1.4.-2.4.2022

Noc s Andersenem 1.4. - 2.4.2022
V Obecní knihovně Krhanice jsme v pátek 1.4.2022 v 18:00 hodin přivítali žáky II. a III. třídy Základní školy Krhanice (celkem 33 dětí). Vybraným tématem pro letošní rok byl spisovatel Josef Lada a jeho kniha Mikeš.
A co vše na děti čekalo? Čtení „Jak Mikeš a Pašík byli spolu na pouti“, soutěžní kvíz, skládání puzzle na čas, bojovka s knížkami na hřišti TJ Sokol Krhanice.
Potom proběhlo opékání špekáčků, na které se děti velmi těšily.
Noc děti strávily v základní škole spolu se svými třídními učitelkami Janou Macháčkovou a Martinou Sukovou.
A i když nám počasí moc nepřálo, na náladě nám to pranic neubralo 😊.DSCN1032~1.jpg

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRHANICE – INFORMACE O DOTACÍCH, STAVEBNÍCH PRACÍCH….
V naší základní škole probíhá realizace těchto projektů:
Projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010073 Zateplení, výměna zdroje tepla v ZŠ v obci Krhanice a Projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010072 Pořízení centrální vzduchotechniky do ZŠ Krhanice, na které jsme získali dotaci a zápůjčku ze Státního fondu životního prostředí České republiky.
Přípravné práce, tj. zejména projektové dokumentace, žádosti o dotace a zápůjčku, … se začaly zpracovávat již od roku 2019. Proběhla dvě výběrová řízení. První bylo zrušeno. Až ve druhém byla vybrána vítězná firma Intermont, Opatrný, s.r.o., IČO: 49900854, Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň, se kterou byla v roce 2021 sepsána Smlouva o dílo. Cena dle smlouvy je 20.554.623,- Kč s DPH. Staveniště bylo předáno 18.8.2021. V souvislosti s touto akci se na budově školy a v jejím okolí provádějí další stavební práce jako např. pokládka nových hromosvodů, pokládka nové dešťové kanalizace, rekonstrukce elektro,...
O projektech:
Projekt CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010073 Zateplení, výměna zdroje tepla v ZŠ v obci Krhanice
Výsledkem projektu bude: nové zateplení, zateplení soklu budovy, zateplení půdy, výměna kotlů, instalace nové ovládací soustavy na topení, rekonstrukce hlavních rozvodů ve sklepě, ...

Co se již udělalo:
Září 2021
Byly provedeny stavební úpravy obvodového zdiva spodní stavby podle projektové dokumentace (odkopávky pod úroveň vodorovné hydroizolace, odstranění původní svislé hydroizolace vč. izolační přezdívky, vyrovnání podkladu, nová svislá hydroizolace a tepelná izolace) na severní a západní straně budovy.
Říjen 2021
Provedly se stavební úpravy obvodového zdiva spodní stavby podle projektové dokumentace. Na severní straně budovy dokončena drenáž vč. 3 šachet, hydroizolace a tepelná izolace vč. nopové folie a ochranné desky, dokončen zásyp rýhy. Na západní straně budovy dokončena drenáž, hydroizolace i teplená izolace vč. ochranné desky, provedl se zásyp. Vyzděna šachta k čerpadlu na spodní vodu, včetně hydroizolace a provedeno napojení výtlaku od čerpadla do dešťové kanalizace. Na části jižní a východní straně budovy provedena hydroizolace a dokončuje se teplená izolace. Dokončen zásyp západní strany budovy. Na severní straně budovy montáž lešení. Provedeno vyklizení půdy a úprava připojení plynovodního potrubí od HUP na západní fasádě.
Listopad 2021
Dokončeny stavební úpravy obvodového zdiva spodní stavby podle projektové dokumentace. Provedeny izolace, drenáž a zásyp po obvodu celé budovy. Na severní straně budovy byla odstraněna původní fasádní izolace vč. odvozu na skládku a úklidu staveniště. V půdním prostoru provedena příprava k provádění tepelné izolace v zimním období. Práce přerušeny, technologická přestávka do 01/2022.
Únor - Březen 2022
Po technologické přestávky obnoveny práce na stavbě. Dokončuje se ochrana dřevěných prvků krovu a teplené izolace v půdním prostoru vč. montáže pochozí lávky.

 

Projekt CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010072 Pořízení centrální vzduchotechniky do ZŠ Krhanice
Výsledkem projektu bude: nová centrální vzduchotechnika budovy školy
Realizace tohoto projektu: v roce 2022.

Předpokládané ukončení stavebních prací: konec roku 2022
Chtěl bych poděkovat všem žákům, učitelům a provozním zaměstnancům základní školy za trpělivost a shovívavost při provádění stavebních prací.                       Aleš Papoušek, starosta


PODĚKOVÁNÍ SPOLKŮM V OBCI – podle abecedy:
Za činnost v roce 2021:
Aktivní Krhanice za akce Zažít Krhanice jinak a Výsadba ovocné aleje.
Sbor dobrovolných hasičů Krhanice za brigády na úpravách zeleně na svahu nad fotbalových hřištěm v areálu TJ Sokol Krhanice.
Tělocvičná jednota Sokol Krhanice za brigády v areálu TJ Sokol Krhanice – rozšíření zpevněné plochy před budovou a úprava zeleně na svahu nad fotbalových hřištěm.


LEDEN – BŘEZEN 2022 : NĚKOLIKA VĚTAMI
Proběhlo vyčištění koryta Palečnického potoka pod hasičskou zbrojnicí.
Dne 19.1.2022 proběhla kontrola hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace na akci Zázemí víceúčelového hřiště Krhanice ze strany Středočeského kraje s výsledkem – bez zjištěných nedostatků.
Na vodovodním řadu H8 – Na Splazích byla položena zbývající část nového vodovodního potrubí a namontována hydrantová sestava. Probíhají dokončující práce.
Byla zrealizováno ohrazení kontejnerů na směsný a tříděný odpad dřevěným plotem u Hodkova v Krhanicích.
Proběhla příprava VW Transporteru JSDHO Krhanice na STK.


21.3.2022 – 27.3.2022 HOTOVOSTNÍ PRODEJ ZNÁMEK NA POPELNICE
Pro hotovostní platby proběhl tradiční „Týden prodeje známek na popelnice“.
Bezhotovostní platby probíhaly již od poloviny měsíce února. Při nich byla známka doručována přímo domácnostem.
V letošním roce dle rozhodnutí zastupitelstva obce Krhanice byl poskytován finanční dar na snížení nárustu cen odpadu pro občany s trvalým pobytem.
Svoz na nové známky pro rok 2022: od úterý 29.3.2022.
V rámci dalšího zvýšení třídění komunálního odpadu z domácností byly nabídnuty občanům s trvalým pobytem zdarma tašky na tříděný odpad – papír, sklo, plasty.


25.2.2022 DOTACE – REKONSTRUKCE HLAVNÍHO VODOVODNÍHO PŘIVADĚČE DO OBCE KRHANICE
Byla podána žádost o dotaci na Středočeský kraj v rámci programu Program 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci Tematického zadání Drobné vodohospodářské projekty pro projekt Rekonstrukce hlavního vodovodního přivaděče do obce Krhanice.


9.2.2022 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI: PROJEKT „KRHANICE – CHODNÍK PODÉL SILNICE III/1066“
Byla podána žádost na Státní fond dopravní infrastruktury – opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy pro rok 2022 pro projekt Krhanice – chodník podél silnice III/1066.


25.1.2022 DOTACE – REKONSTRUKCE HROBU RUDOARMĚJCŮ NA HŘBITOVĚ V KRHANICÍCH
Dne 10.12.2021 Zastupitelstvo obce rozhodlo o podání žádosti o dotaci. Dne 25.1.2022 byla žádost podána na Ministerstvo obrany. Je naplánována kompletní rekonstrukce hrobu, oprava písma, odstranění přerostlých tújí a jejich nahrazení tisem červeným. Pokud bychom dotaci obdrželi, pak podle dotačního titulu práce proběhnou až v roce 2023.


ŘÍJEN–PROSINEC 2021 : NĚKOLIKA VĚTAMI
Zhotovení vodovodní přípojky větší dimenze do budovy základní školy.
Proběhlo zhotovení dešťová kanalizace a položení nových zemnících pásku pro hromosvod pro budovu základní školy.
Byl dokončen přechod pro chodce Prosečnice.
U nových schodů k Hodkovu byl nainstalován nájezd pro kočárky a zábradlí.
U Hodkova byly namontovány dvě obecní dvougaráže na skladování.
Zakoupeny 2 stojany na kola – v roce 2022 budou umístěny na hřbitov.
Nákup žlabů do místních komunikací do lokality k chatové oblasti Pěnkavy s instalací v roce 2022.
Probíhaly práce na vodovodních řadech H9 v Prosečnici a H8 pod Sádkem nedaleko lomu.
Rozšíření veřejného osvětlení Na vlčím důle s LED lampami.
Vyřešení pojistných událostí – instalace nové vitríny u Hodkova, skel do autobusové zastávky u školy.
Získání stavebního povolení na tělocvičnu s jazykovou učebnou.
Oprava poškozené komunikace ve Svatovicích.
Odstranění kamenů a betonového dílce pod lípou, výměna prken lavičky pod lípou na návsi u obchodu. Umístění nových laviček a odpadkových košů na tříděný odpad na návsi u obchodu.
Na střechu obecního úřadu nainstalovány sněhové zábrany.
Lokalita Sádek – pokračování výsadby keřů.
Proběhla výsadba stromů a keřů před mateřskou školou a základní školou, výsadba třešní a ovocných keřů v areálu školy a výsadba dvou třešní na Indiánské stráni pod Sádkem.
Proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – ve dnech 8. a 9.10.2021.
Byly zakoupeny nové knihy do obecní knihovny.


28.11.2021 ZRUŠENÍ AKCE ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A SBÍRKA LÍZÁTEK PRO DĚTSKÉ ODDĚLENÍ NEMOCNICE RUDOLFA A STEFANIE BENEŠOV
Akce rozsvícení vánočního stromu byla z epidemických důvodů zrušena. Poděkování patří učitelkám školní družiny školy a jejich dětem za přípravu vystoupení a dále učitelkám mateřské školy a jejich dětem za přípravu vystoupení. Představení mohl shlédnout starosta a ohodnotil je na výbornou. Děti za své vystoupení a učitelky za přípravu a nácvik vystoupení  obdržely vánoční cukroví.lízátka1.jpg
A přestože se akce neuskutečnila, tak sbírka lízátek a finanční sbírka na lízátka pro Dětské oddělení nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov proběhla. Občané i děti přinesli stovky lízátek. Finanční sbírkou se vybralo 8570 Kč. Vše bylo předáno v pondělí 13.prosince 2021.


29.11.2021 KOLAUDACE ZÁZEMÍ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ
Zázemí víceúčelového hřiště bylo dokončeno a stavebním úřadem v Týnci nad Sázavou zkolaudováno. Stavba zázemí byla financována jak z finančních prostředků obce Krhanice, tak z finančních prostředků Středočeského kraje - dotace byla poskytnuta ve výši 1.001.000,- Kč. Za poskytnutou dotaci děkujeme.
Cedule Středočeský kraj.jpg


11.11.2021 ÚPRAVY A NOVÉ UMÍSTĚNÍ PAMĚTNÍHO KAMENE 17.11.198920211111_073130~1.jpg
Pamětní kámen 17.11.1989 získal nový kamenný podstavec. Zároveň došlo k jeho přesunutí na vhodnější místo.
Poděkování patří Tomáši Vrabcovi, který veškeré práce a montáž provedl na vlastní náklady.10.11.2021 PUTOVÁNÍ ZA SVATOMARTINSKÝM VÍNEM
Ve středu jste v naší obci mohli potkat děti s lampióny – konal se totiž lampiónový průvod s tématem Putování za svatomartinským vínem. Během průvodu děti plnily různé úkoly a na úplném konci je čekal vinný mošt :).


 

3.11.2021 NOVÉ LAVIČKY PŘED ZÁZEMÍM A VE VENKOVNÍ ŠATNĚ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ20211105_122641~1.jpg20211104_162544~1.jpg
Záměr výběru nových laviček byl konzultován se žáky základní školy, kteří navštěvují víceúčelové hřiště. Lavičky byly podle výběru zakoupeny. Členové Stavební komise při Obecním úřadě Krhanice provedli jejich montáž a umístění.28.10.2021 DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU20211028_080012~1.jpg20211028_080417~1.jpg
Tento významný den jsme uctili položením věnce k památníku obětem 1. světové války a položením věnce k památníku 100.výročí vzniku Československé republiky před základní školou.
 


DSCN0769~1.jpg

16.10.2021 VÍTÁNÍ NOVĚ NAROZENÝCH OBČÁNKŮ

V sobotu jsme na hřišti TJ Sokol Krhanice přivítali 8 (z 12) nových občánků obce Krhanice. Počasí nám přálo a účast rodičů, dětí, babiček a dědečků byla velká :). Všem přejeme hodně zdraví!

 

 


14.10.2021 ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY DALŠÍHO VODOVODNÍHO ŘADU20211014_132333~1.jpg
Pro rozšíření zásobování pitnou vodou jsme začali budovat další vodovodní řad, tentokrát Na Splazích (cesta k lomu).
 20.9.2021 SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

V rámci svozu nebezpečného odpadu bylo odvezeno:
480 kg barev a olejů; 1 kg baterií - monočlánky a 61 ks zařízení jako jsou televizory, zářivky, vysavače, varné konvice, počítače....


19.9.2021 UCTĚNÍ PAMÁTKY ZESNULÝCH HASIČŮ
K uctění památky dvou zesnulých hasičů jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Koryčany, kteří přišli o život při výbuchu rodinného domu v obci Koryčany dne 15.9.2021 vyjela technika naší hasičské zásahové jednotky před hasičskou zbrojnici. Se zapnutým výstražným světelným zařízením (bez zvukového signálu) jednotka nastoupila v zásahovém stejnokroji před techniku a minutou ticha od 12:00 hod. do 12:01 hod. uctila památku zesnulých hasičů.


14.9.2021 INSTALACE RADARU V OBCI KRHANICE
Na silnici směrem k viaduktu v Krhanicích byl nainstalován radar s měřením rychlosti. Řidiči už reagují na zobrazovanou rychlost, zobrazení ZPOMAL a případně i zobrazení SPZ auta. Výborný prvek na zklidnění dopravy.


3.9.2021 CESTA K BOROVÍ
Nové betonové panely (tzv. výměty) byly položeny na začátek cesty k Boroví, která byla velmi poškozena přívalovými dešti.


1.9.2021 PŘIVÍTÁNÍ ŽÁKŮ 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY KRHANICE
Do první třídy nastoupilo do školního roku 2021/2022 celkem 15 prvňáčků. Starosta obce na slavnostním zahájení prvňáčkům předal Uvítací list prvňáčka, trojhranné pastelky a popisovací tabulku. Obec dlouhodobě podporuje žáky první třídy proplácením tzv. pastelkovného (příspěvku na pomůcky pro prvňáčky). Pro letošní školní rok se tato částka navýšila na 1 000 Kč pro jednoho prvňáčka.


31.8.2021 DOKONČENÍ REKONSTRUKCE SILNICE II/106 KRHANICE - PROSEČNICE

V loňském roce a v letošním roce byla silnice Krhanice - Prosečnice neprůjezdná. V letošním roce byla uzavírka až po křižovatku u viaduktu. 31.srpna uzavírka skončila. Stavební firma Skanska dokázala reagovat na drobné požadavky ze strany našich občanů a vždy jim vyšla vstříc. Chválíme, a zejména pana stavbyvedoucího Hanouska.
Poznámka: Kruhový objezd u viaduktu v Krhanicích nebyl součástí rekonstrukce. Realizace není termínově daná.


20. - 21.8.2021 ASFALTOVÁNÍ
Proběhlo vyasfaltování komunikace u železničního přejezdu a plochy u vlakového nádraží u autobusové zastávky.


18.8.2021 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRHANICE – AKCE „KRHANICE – REVITALIZACE A VZT BUDOVY ZŠ“
Po náročném výběrovém řízení na výběr dodavatele, podpisem smlouvy s vítěznou firmou Intermont, Opatrný, s.r.o. bylo 18.srpna 2021 předáno staveniště, a tím byla zahájena rekonstrukce budovy základní školy. Již probíhají první zemní práce spojené s izolováním základů budovy.


11.8.2021 DOTACE RADARY V OBCI KRHANICE
Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury naši žádost o dotaci na 4 radary (1 radar na vjezdu do Krhanic od statku, 2 radary u základní školy a 1 radar na vjezdu do Krhanic od Prosečnice) zamítl :-( .


29.7.2021 HODKOV – SCHODY
Byla zahájena rekonstrukce schodů k Hodkovu. Práce jsou naplánované na týden. Po jejich dokončení bude provedeno zaměření schodů a stávajícího zábradlí pro zhotovení úprav zábradlí a nových nájezdů pro kočárky.


29.7.2021 CHODNÍK K DĚTSKÉMU HŘIŠTI
Byly zahájeny práce na zhotovení chodníku k dětskému hřišti vedle víceúčelového hřiště. Následně budou provedeny terénní úpravy navazujících ploch včetně osetí travním semenem.


24.7.2021 VYŘEZÁNÍ NAKLONĚNÝCH STROMŮ NAD PĚŠINOU V BOROVÍ  A V OULEHLI
Velmi nebezpečně nakloněné stromy byly nad pěšinou v Boroví a dále nad silnicí směrem ke statku v Oulehli po dohodě s vlastníkem lesů vykáceny.


22.7.2021 OPRAVA LÁVEK U VIADUKTU POD PALOUKY
Byly opraveny poškozené lávky po bouřce a přívalových deštích Pod Palouky u viaduktu.


19.7.2021 DEMOLICE SKLADŮ U HODKOVA A VYTVOŘENÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Byla zahájena demolice prostředních skladů v havarijním stavu u Hodkova. Po jejich demolici bude vytvořena zpevněná plocha pro obecní sklad.


17.7.2021 ZHOTOVENÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY U FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
Bylo dokončeno zhotovení další zpevněné plochy u budovy v areálu TJ Sokol Krhanice. Většina prací, zejména uložení obrubníků do betonového lože a pokládka dlažby, proběhla brigádnicky.


14.7.-15.7.2021 EXTRÉMNĚ SILNÁ BOUŘE
I v naší obci zanechala velmi silná bouře s intenzivním větrem plným deště za sebou domácnosti bez elektrického proudu. Lokalita Svatovice, Kozí ulice, od obecního úřadu podél hlavní silnice a Dolní Požáry byly bez elektrické energie celý den kvůli zpřetrhaným elektrickým drátům. V průběhu čtvrtka zaměstnanci ČEZu intenzivně pracovali na odstraňování závad, které se podařilo odstranit cca v 17:30 hodin, kdy byla obnovena dodávka elektrického proudu do postižených lokalit. Dále byly v obci popadané či nakloněné stromy, poničené majetky některých občanů, vymleté cesty, ucpané příkopy,… Po bouři se začalo s kácením poškozených stromů a jejich odklizením, nutnou údržbou cest, odstraněním nánosů,... Práce budou pokračovat i v následujících týdnech a měsících v návaznosti na kapacity lidských zdrojů a firem.


12.7.2021 PŘÍSPĚVEK OBCÍM NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE – TORNÁDO DNE 24.6.2021
Obec Krhanice se připojila k vlně solidarity pro obce postižené tornádem, a to tím, že zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí finančního příspěvku do veřejné sbírky na transparentní účty na pomoc obcím na území Jihomoravského kraje zasažených živelní pohromou (tornádem) dne 24.6.2021: pro obec Hrušky, pro obec Mikulčice, pro obec Lužice, pro obec Moravská Nová Ves, a to ve výši 10.000, - Kč pro každou z těchto obcí. Finanční příspěvky byly zaslány dne 13.7.2021.


12.7.2021 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRHANICE – AKCE „KRHANICE – REVITALIZACE A VZT BUDOVY ZŠ“
Na jednání zastupitelstva obce Krhanice byla schválena smlouva o dílo s firmou Intermont, Opatrný, s.r.o., se sídlem: Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň pro akci „Krhanice – revitalizace a VZT budovy ZŠ“. Na tuto akci budou poskytnuty finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí, a to formou dotace a zápůjčky. Další finanční prostředky budou hrazeny z rozpočtu obce. Akce bude zahájena v měsíci srpen 2021 a předpokládaný termín ukončení je 31.10.2022.


30.6.2021 INFORMACE Z EKO-KOMU: TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Naše obec za období leden–březen 2021 vytřídila a předala množství 14,985 t odpadů z obalů k dalšímu využití. Dle jednotlivých komodit: papír 3,977 t, plast 4,885 t, sklo 5,490 t, kovy 0,567 t, nápojový karton 0,066 t.


29.6.2021 ROZLOUČENÍ S ŽÁKY 9.TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY KRHANICE
Dne 29.6.2021 proběhlo rozloučení s žáky IX. třídy (počet 19). Místostarosta obce předal na slavnostním rozloučení s odcházejícími žáky pamětní list a kalkulačku a žákyním květinu. Všem přejeme mnoho úspěchů v dalším životě, zejména ve studiu.


28.6.2021 NESCHVÁLENÍ DOTACE NA REKONSTRUKCI A MODERNIZACI VOLNOČASOVÉHO HŘIŠTĚ
Zastupitelstvo Středočeského kraje projednalo naši žádost o dotaci s výsledkem – neschváleno. Žádost o dotaci splňovala všechny formální náležitosti, ale objem peněžních prostředků ve Fondu sportu a volného času nestačil pro schválení dotace. :-(


23.6.2021 ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY MATEŘSKÉ ŠKOLY KRHANICE
Dne 23.6.2021 proběhlo rozloučení s patnácti předškoláky na zahradě Mateřské školy Krhanice. Starosta obce jim předal vzpomínkový list a balíček pro předškoláky. Všem přejeme krásné prázdniny a dobrý vstup do I. třídy základní školy.


18.6.2021 ÚPRAVA PODESTY ZASTÁVKY A ASFALTOVÁNÍ NÁJEZDU NA HLAVNÍ SILNICI V PROSEČNICI
Proběhla úprava podesty (zvýšení) autobusové zastávky v Prosečnici, zhotovení obrubníků pro nájezd na silnici a následně vyasfaltování.


19.5.2021 SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V rámci svozu nebezpečného odpadu bylo odvezeno: 285 kg barev a olejů, 2 kg léků, 1 ks lednice, 1 kg baterií - monočlánky, zářivky a dále dalších 69 kusů zařízení jako jsou např. televizory, vysavače, rychlovarné konvice, počítače, ...


19.5.2021: KŮŇ U LIP U OBCHODUKůň u obchodu.jpg
To nešlo nefotit :-) !

13.5.2021: VÝSADBA 4 VZROSTLÝCH JASANŮ V AREÁLU HŘIŠTĚ SOKOLKYSFŽP.jpgNové stromy na Sokolce.jpg
I za velmi deštivého počasí :-) došlo k výsadbě 4 stromů v areálu TJ Sokol Krhanice, a to v rámci dotace ze Státního fondu životního prostředí na projekt Nové stromy na Sokolce v Krhanicích. Přejeme stromům dobrý růst a dlouholetý život :-) .


12.5.2021: POŠKOZENÍ VÝVĚSKY U HODKOVA V KRHANÍCHPoškozená vývěska u Hodkova.jpg
Řidič přepravní služby při couvání dodávkou zdemoloval vývěsní tabuli u Hodkova. Díky upozornění občanů byl sepsán protokol o nehodě a pojistná událost byla postoupena pojišťovně.10.5.2021: REGISTRACE A ZAJIŠTĚNÍ OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 PRO JSDHO KRHANICE
Členům hasičské zásahové jednotky (JSDHO) byl v systému očkování v rámci Integrovaného záchranného systému České republiky zajištěn termín očkování.
V letošním roce zásahová jednotka měla již 4 výjezdy ke 2 požárům a ke 2 technickým pomocem - spadlé stromy přes silnici.


8.5.2021: DEN VÍTĚZSTVÍPoložení kytice k památníku Rudoarmějců.jpg
8.května k uctění památky padlých vojáků starosta obce položil kytici k památníku Rudoarmějců na hřbitově. Ti, kteří položili životy při osvobození naší vlasti, si zaslouží úctu.


7.5.2021: PODĚKOVÁNÍ - ČISTÁ ŘEKA SÁZAVAPoděkování_Čistá řeka Sázava 2021.jpg
Dnes jsme obdrželi poděkování od Posázaví o.p.s. za účast na akci dne 9.4.2021 a také za finanční podporu této akce ze strany obce. "Rádo se stalo :-)."
7.5.2021: HAVÁRIE VODOVODU V KRHANICÍCHHavárie na vodovodním řadu.jpg
Kolem 4. hodiny ranní došlo k havárii na vodovodním řadu u obchodu v Krhanicích. Díky včasnému upozornění ze strany občanů mohl být ze strany VHS Benešov daný úsek uzavřen a nedošlo k masivnímu úniku vody. Náhradní zásobení pitnou vodu bylo zajištěno přistavenou cisternou u hasičské zbrojnice. V dopoledních hodinách byla havárie odstraněna, byly odkaleny vodovodní řady a zásobení pitnou vodou obnoveno.


5.5.2021: REGISTRACE NA OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ TERMÍNU
K dnešnímu dni jsme pomohli již 50 občanům s registrací a se zajištěním termínu na očkování proti Covid-19.
Několik starších občanů využilo nabídku k odvezení na očkování ze strany starosty obce. Rádi jsme pomohli :-) -


30.4.2021: NOVÁ CHODNÍKOVÁ PLOCHA NA DLÁŽDĚNCE U VRBY A OPRAVA PROPADLIN NA DLÁŽDĚNCEOprava Dlážděnky u vrby.jpgNový chodník u Dlážděnky u vrby.jpg
Nezpevněná pochozí plocha navazující na chodník u nádrže u vrby byla nahrazena novým chodníkem z dlažebních kostek. Dále byly na Dlážděnce opraveny propadliny.30.4.2021: KOLEČKO VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Při tradičním jarním dubnovém svozu velkoobjemového odpadu z domácnosti bylo na skládku odvezeno 13 060 kg velkoobjemového odpadu!


22.4.2021: ZHOTOVENÍ PODESTY KE KONTEJNERU NA HŘBITOVĚHřbitov_Podesta ke kontejneru.jpg
Z travních dlaždic byla zhotovena podesta k velkoobjemovému kontejneru na hřbitově. Vyvážení plného kontejneru v nepříznivých klimatických podmínkách již bude možné. Zbývá jen osít travním semenem.20.4.2021: ÚKLID ZA HŘBITOVNÍ ZDÍČištění za hřbitovní zdí_22-04-2021.jpg
Při dočišťování náletů za hřbitovní zdí bylo potřeba provést i úklid odpadu za hřbitovní zdí :-( .


19.4.2021: ŽÁDOST O DOTACI NA REKONSTRUKCI A MODERNIZACI VOLNOČASOVÉHO HŘIŠTĚ V KRHANICÍCH
Podali jsme žádost o dotaci na rekonstrukci a modernizaci volnočasového hřiště před základní školou na Středočeský kraj z Fondu sportu a volného času.


15.4.2021: TERÉNNÍ ÚPRAVY U ZÁBRADLÍ NA HŘBITOVĚHřbitov_Terénní úpravy_Zábradlí.jpg
Terénními úpravami byla dokončena rekonstrukce zádveří na hřbitově.12.4.2021: JARNÍ ÚKLID KAMENIVA A NEČISTOT KOLEM SILNIC
V dubnu proběhl úklid kameniva a nečistot kolem obrubníků komunikací a chodníků. To bylo na desítku plných koleček.


10.4.2021: BEZ KOMENTÁŘE
Převrácené biokontejnery.jpgOdtažený a převrácený biokontejner.jpg

8.4.2021: VÝMĚNA STARÝCH SVĚTEL ZA NOVÉ ENERGETICKY ÚSPORNÉ LED SVĚTLA V KOZÍ ULICILED osvětlení v Kozí ulici.jpg
Pokračujeme v úsporách spotřeby elektrické energie pro provoz veřejného osvětlení.


6.4.2021: DALŠÍ VYBAVENÍ ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY HASIČŮ OCHRANNÝMI PROSTŘEDKYVybavení zásahovné jednotky hasičů ochrannými prostředky.jpg
Zásahová jednotka hasičů je obcí zřízená jednotka, která je zařazena do Integrovaného záchranného systému České republiky. Vyjíždí k požárům, popadaným stromům, záchraně osob,... 6.4.2021: JARNÍ SESTŘIH STROMŮ PŘED ŠKOLOU A ZHOTOVENÍ ZAVLAŽOVACÍ JAMKY
Nejen člověk potřebuji ostříhat. A létě má nejen člověk žízeň.Zahradnícké ošetření stromů a zavlažovací jamka.jpg


6.4.2021: VÝMĚNA DOPRAVNÍHO ZRCADLA ROZBITÉHO VANDALEMVýměna zrcadla u Hodkova_06-04-2021.jpg
Vandalismus je bohužel věčný :-( :-( :-( .

 


22.3.2021: K ZAMYŠLENÍKořenový systém v kontejneru na bioodpad~1.jpg
Na co asi myslel člověk, který i přes upozornění na cedulích na kontejneru na bioodpad odložil tento lískový kořenový bal (na obrázku napravo dole)?! 


19.3.2021: PŘISTAVENÍ KONTEJNERU NA BIOODPADKontejner na bioodpad s cedulí~1.jpg
Na druhé návsi U Lípy byl přistaven velkoobjemový kontejner na bioodpad ze zahrad. Do kontejneru patří LISTÍ, TRÁVA, ZBYTKY ROSTLIN. KEŘE pouze při zkrácení na délku max. 1 m, VĚTVE pouze při rozřezání na délku max. 1 m a do průměru 5 cm - nevhazujte v celku.

 


14.3.2021: JIŽ DRUHÉ POŠKOZENÉ DOPRAVNÍ ZRCADLOZrcadlo~1.jpg
V obci Krhanice bylo poškozeno pravděpodobně kamenem další dopravní zrcadlo. Náklady na výměnu zrcadla jsou 7 tisíc Kč :-( .

 

 

 


3.3.2021: DOPRAVNÍ BEZPEČNOST A VEŘEJNÁ ZELEŇPřesazený živý plot u školy_1~1.jpg

Pro zvýšení dopravní bezpečnosti při výjezdu z komunikace od školy na silnici směrem k zatáčce u Mikolášů byl přesazen živý plot u silnice u areálu základní školy.
1.3.2021: OČKOVÁNÍ SENIORŮ 70+: NABÍDKA POMOCI S REGISTRACÍ

Zahájili jsme registraci zájemců z řad Seniorů 70+ do rezervačního systému na očkování.


27.2.2021: ZAHÁJEN VÝDEJ JEDNORÁZOVÝCH ROUŠEK ZDARMA

Občanům byla nabídnuta možnost odběru balíčku 50 ks jednorázových roušek zdarma.


24.2.2021: ŽÁDOST NA NOVÉ STROMY NA SOKOLCE V KRHANICÍCH
Obdrželi jsme vyrozumění o schválení dotace ze Státního fondu životního prostředí na výsadbu 4 nových stromů v areálu TJ Sokol Krhanice.


Řezaní náletů u hřbitovní zdi~1.jpg23.2.2021: PÉČE O VZHLED OBCE – VEŘEJNÁ ZELEŇ

Byly naplánovány nebo již začaly probíhat práce v oblasti péče o vzhled obce, a to :

  • odstranění náletových dřevin a keřů kolem hřbitovní zdi,
  • okleštění dřevin na pozemku mezi náhonem a řekou Sázavou,
  • výřez dřevin kolem přístupové cesty k ČOV mezi Krhanicemi a Prosečnicí.

22.2.2021 – 28.2.2021: TÝDEN PRODEJE ZNÁMEK NA POPELNICE

Pro hotovostní platby proběhl Týden prodeje známek na popelnice. Platby bankovním převodem stále probíhají.

Známka na popelnice pro rok 2021 musí být vylepena nejpozději na svoz 6.4.2021. Svoz popelnic probíhá vždy v úterý.

Ve složce Obecní úřad -> Odpady byly zveřejněny termíny svozů pro vývozy čtrnáctidenních a kombinovaných popelnic pro rok 2021.


11.2.2021: NOVÁ ELEKTRICKÁ PÁNEV DO ŠKOLNÍ JÍDELNY
20210211_120844.jpg

 

 

Do školní jídelny byla nainstalovaná nová elektrická pánev za cenu včetně instalace a dopravy 140 tisíc korun. Tak ať dobře slouží ke prospěchu všech strávníků. 


8.2.2021: POMOCNICE PŘI VYDATNÉ NADÍLCE SNĚHU

20210211_145409.jpg

 

 

 

Do pondělního rána napadlo 10 centimetrů sněhu. Vyčistit chodníky a prostranství od sněhu hrably a motorovým koštětem bylo nemožné. Proto jsme po 6 letech vyrazili se sněžnou frézou. Nastartovala na 4.pokus a potom odvedla velký kus práce.
 


5.2.2021: STAVEBNÍ POVOLENÍ NA CHODNÍK K VIADUKTU

Obdrželi jsme společné povolení stavby chodníku „KRHANICE – CHODNÍK PODÉL SILNICE III/1066“.


5.2.2021: PLATBA ZA POPELNICE V ROCE 2021 NOVĚ
Kvůli omezením v souvislosti s pandemií Covid-19 jsme letos dopisem požádali občany o platbu za popelnice (i za pejsky) bankovním převodem. A platby na účet obce přicházejí. Děkujeme mnohokrát.
Tradiční Týden prodeje známek na popelnice pro hotovostní platby proběhne od pondělí 22.2 do neděle 28.2.2021.
Rozpis: Po-Čt: 8.00-11.00 hod., 14.00-18.00 hod., Pá: 8.00-11.00 hod., 14.00-16.00 hod., So-Ne: 8.00-11.00 hod. Svoz na nové známky od Út 6.4.2021.


3.2.2021: PODĚKOVÁNÍ NEMOCNICE RUDOLFA A STEFANIE BENEŠOV ZA FINANČNÍ DAR OD OBCE
Na facebookových stránkách Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov bylo zveřejněno poděkování obci Krhanice za finanční dar ve výši 25 tisíc korun:

 Nemocnice Benešov_Dar_1.jpg

DĚKUJEME - Šek na 25 tisíc korun jako poděkování zdravotníkům přinesli koncem ledna do naší nemocnice zástupci obce Krhanice. „Obec Krhanice podporuje různá občanská sdružení, organizace, spolky, … v širokém spektru. Patří mezi ně např. zdravotně postižení, onkologicky nemocní, hospic, …. Při rozvaze o podpoře na rok 2021 jsme se bez složitých úvah rozhodli zařadit do finanční podpory také benešovskou nemocnici. A na závěr chceme poděkovat lékařům, sestrám a dalšímu zdravotnímu personálu za jejich práci a popřát jim dostatek sil v této pro ně velmi náročné době,“ řekl Aleš Papoušek, starosta obce Krhanice. 

Nemocnice Benešov_Dar_2.jpgMy moc děkujeme za podporu. „Pomoc od obce Krhanice je v poměru k velikosti obce opravdu velkorysá a moc si toho vážíme,“ uvedl předseda představenstva MUDr. Roman Mrva. 

K částce jsme přidali i příspěvky od dalších jednotlivých dárců, kteří chtěli podpořit svým drobným finančním darem naše sestřičky a zdravotnický personál. Zdravotníkům na covidová oddělení jsme tak mohli nakoupit kávovary se zásobou káv a radiopřehrávače, které si přáli. Dnes 3. února si vše sestřičky převzaly.
Ještě jednou děkujeme všem.

 


2.2.2021: SLEPICE NA VESNICI /v dnešní době odlehčený článek :-) /
Drůbeže v obci v průběhu minulých let výrazně ubylo. A tak jsem musel vyfotit tyto slepičky, které vyrazily prohrabat spadlé listí...

Slepičky.jpg

 

 

 

 

 

 


31.1.2021: NALEZENÍ PSI V LEDNU
V průběhu měsíce ledna jsme řešili 3 nalezené psy. Dva jsme vrátili majitelům během 4-5 hodin. Jeden z nich nocoval na dvoře pana starosty, majitel si ho vyzvedl druhý den. O všechny bylo dobře postaráno, a to včetně venčení :-) . 
Prosíme majitele, aby v případě, že se jim zaběhl pes, volali na mobil 733120090.
Obecní úřad Krhanice má čtečku čipů psů. Bohužel ne všichni majitele psa zasílají číslo čipu psa do evidence psů na obecním úřadě. Tím se navrácení psa majiteli častokrát výrazně prodlužuje. Pro další  identifikaci obecní úřad poskytuje zdarma psí známky na obojky psů a ty také vede v evidenci psů.


31.1.2021: ZIMNÍ ÚDRŽBA V LEDNU
Letošní první měsíc v roce oproti předešlému roku sněžilo více. Bohužel se častěji vyskytovalo na místních komunikacích náledí, takže se oproti předešlým rokům muselo více používat k údržbě komunikací sůl. Celkově jsme za měsíc leden zaplatili za zimní údržbu komunikací 97 tisíc korun. Problémem zůstává, že řada občanů parkuje nevhodně svými automobily na komunikacích a práce se sněžným pluhem je místy téměř nemožná.
Oceňujeme spolupráci s firmou pana Luboše Matějovského z Lešan, která nám provádí již více než 20 let zimní údržbu v obci.
Chodníky si udržujeme sami. Snažíme se co nejvíce chodníky prometat, abychom omezili na nezbytně nutné používání posypové soli. Poděkování patři  zaměstnancům obce Tomášovi a Vladimírovi, dále panu místostarostovi a panu starostovi, kteří většinou provádějí zimní údržbu ve večerních a brzkých ranních hodinách. 


31.1.2021: JAK NEUKLÁDAT TŘÍDĚNÉ ODPADY !!!
Odpad u školy.jpg

 

 

Tento způsob ukládání odpadů je ukázkově špatný. Hrozí to, že pytel spadne a odpad se vysype. Vítr ho může rozfoukat. Také hrozí to, že kočky nebo psi odpad začnou roznášet. Zbývá jen dodat, že v dalších žlutých kontejnerech v daný čas bylo místo k uložení odpadu.

 

 


27.1.2021: PODÁNÍ DOTACE NA RADARY V OBCI KRHANICE

Radar u školy.jpg

 

Na Státní fond dopravní infrastruktury byl podán projekt na zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Krhanice. Projekt počítá s umístěním 4 radarů s ukazateli rychlosti v obci Krhanice. Tři radary budou ukazovat SPZ vozidla a jeden bude s upozorněním na děti. Umístění radarů: dva na vjezdech do obce od Čakovic a Prosečnice a dva v oblasti u základní školy. Vyhodnocení dotace očekáváme do půl roku.

 

 

 


27.1.2021: PODÁNÍ ŽÁDOSTI NA NOVÉ STROMY NA SOKOLCE V KRHANICÍCH
Na Státní fond životního prostředí byla podána žádost na výsadbu 4 nových stromů v areálu TJ Sokol Krhanice. Projekt počítá s aktivním zapojením veřejnosti při výsadbě. Vyhodnocení dotace očekáváme do půl roku.


 26.1.2021: NOVÁ RADIOSTANICE V AUTĚ HASIČŮ
Radiostanice.jpg

 

 

 V autě VW Transporter naší hasičské zásahové jednotky ("JSDHO Krhanice") máme nainstalovanou novou radiostanici s barevným displejem. Bude sloužit ke komunikaci s operačním střediskem hasičů v Integrovaném záchranném systému České republiky a dále pro komunikaci s profesionálními hasiči např. při jízdě k zásahu.

 

 


22.1.2021: ZRUŠENÍ VŠECH REGISTRACÍ NA OČKOVÁNÍ SENIORŮM 80+
Rezervace termínů našich seniorů 80+ na očkování z 15. a 16.1.2021 byly SMS zprávami všechny zrušeny :-( :-( :-(
Provedli jsem všem nové registrace. Termíny k očkování systém nenabídl!


15.1.2021 a 16.1.2021: REGISTRACE SENIORŮ 80+ DO SYSTÉMU NA OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19
Podařilo zaregistrovat všechny zájemce ze strany seniorů 80+ do systému a zaregistrovat jim termíny očkování na 1. a 2.dávku. :-) :-) :-)