Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Pracujeme, ....

Pracujeme, ... a další


Zde uvádíme stručný výběr z událostí a činností v obci:
 
BŘEZEN 2024 

 • Proběhl sběr dat od občanů pro udělení výjimky z přechodného dopravního omezení pro komunikaci Pod Lomem v důsledku úplné uzavírky silnic u viaduktu v Krhanicích z důvodu výstavby okružní křižovatky s chodníkem. Data spolu s žádostí byla předána k vyjádření Policii ČR a na Městský úřad Benešov – Silniční správní úřad.
 • Proběhlo předání výjimek z přechodného dopravního omezení pro komunikaci Pod Lomem občanům, kteří o výjimku požádali a kteří zde bydlí, dojíždějí do práce, k lékaři, vozí děti do/z školy/školky. 
 • Jednání Zastupitelstva obce Krhanice se uskutečnilo 7.3.2024.
 • Odpadové hospodářství: Od 1.3.2024 zahájen pouze čtrnáctidenní svoz popelnicových nádob v obci. Proběhl sběr velkoobjemového komunálního odpadu z domácností – tzv. „jarní kolečko“. Byl přistaven velkoobjemový kontejner na bioodpad. Proběhlo přistavení hnědých kontejnerů na bioodpad, pravidelný svoz bioodpadu zahájen od 1.4.2024. Byly zakoupeny nové kontejnery na bioodpad o objemu 1100 l.
 • Došlo k dalším jednáním se stavební firmou a dalšími zainteresovanými organizacemi, ohledně stavby okružní křižovatky s chodníkem v Krhanicích (křižovatka II/106, III/1065 a III/1066 u železničního viaduktu) před zahájením stavby – dohodnuty provozní věci pro zahájení a realizace akce.
 • Probíhala příprava na výstavbu chodníku od viaduktu.
 • Probíhala příprava na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci (dotace).
 • V areálu TJ Sokol proběhla brigádnicky výstavba protihlukové stěny.
 • Místní komunikace a veřejná prostranství: došlo k opravě komunikace u brodu v Krhanicích, prostranství u vlakového nádraží v Krhanicích. Proběhla oprava děr zimní asfaltovou směsí.
 • Pro žáky I. třídy Základní školy byla uspořádána Noc s Andersenem v Obecní knihovně Krhanice a Základní škole Krhanice.
 • Proběhlo jednání Stavební komise při Obecním úřadě Krhanice.
 • Proběhlo rizikové kácení v Prosečnici.
 • Průběžně probíhá úklid v obci Krhanice a Prosečnice.ÚNOR 2024: 

 • Odpadové hospodářství: Proběhl Týden prodeje známek na popelnice – pro platby v hotovosti na obecním úřadě.
 • Byl dokončen přechod na čtrnáctidenní svoz z hlediska výměny popelnic, popř. jejich doplňování k jednotlivým nemovitostem.
 • Místní komunikace a zpevněné plochy: proběhla úprava cesty na Vlčím důle. Dále došlo k úpravám místních komunikací Na Pěnkavech, Sokolka, pod obecním úřadem.
 • Zásahová jednotka hasičů Krhanice: Proběhlo školení dvou členů zásahové jednotky hasičů v protiplynovém polygonu. Byly zakoupeny ochranné pomůcky, zásahové oblečení. 
 • Proběhlo jednání Stavební komise při Obecním úřadě Krhanice.
 • Proběhla jednání a místní šetření na zlepšení situace pochozích ploch a osvětlení na vlakovém nádraží v Krhanicích. Průběžně se řeší přístup cestujících od železničního viaduktu k vlakové zastávce.
 • Okružní křižovatka s chodníkem v Krhanicích: Proběhlo jednání na Městském úřadu Benešov – Silniční správní úřad. Byl dohodnut postup při žádosti o výjimku z přechodné uzavírky místní komunikace k lomu v době od 2. dubna do 3. září 2024. Dne 1.3.2024 byl občanům zaslán dotazník.
 • Průběžně probíhá úklid v obci Krhanice a Prosečnice. 


LEDEN 2024:

 • Počasí nás trochu potrápilo – sněžení, mrazy, ledovka. V obci probíhala údržba chodníků a komunikací, průběžně byl doplňován posypový materiál do nádob na zimní posyp.
 • Počasí nám ovlivnilo i umístění nových knihobudek. Jsme rádi, že se počasí trochu umoudřilo a knihobudky mohly být umístěny. Jinak byly knihobudky připraveny od listopadu 2023, ale počasí nám je neumožnilo instalovat na připravená místa.
 • Byly rozeslány informace ohledně odpadového hospodářství v roce 2024, (způsob, informace o obecně závazné vyhlášce, rozpis poplatku za odpady, ....) a to jak majitelům rekreačních nemovitostí, tak občanům s trvalým pobytem.
 • Byla zahájena příprava na přechod na čtrnáctidenní svoz z hlediska výměny popelnic, popř. jejich doplňování k jednotlivým nemovitostem.
 • Proběhla oprava dopravního požárního automobilu Tatra 815.
 • Proběhlo školení členů zásahové jednotky hasičů.
 • V lokalitě Hodkov došlo k prořezům a kácení zeleně. Byla zakoupena nová motorová pila, proběhl servis vybrané techniky na zeleň.
 • Proběhla likvidace hromad větví v lokalitě u Hodkova.
 • Středočeský kraj provedl následnou veřejnosprávní kontrolu na místě, týkající se hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace „Krhanice – rekonstrukce návsi a okolních chodníků“. Výsledek: Dotace byla použita v souladu se sjednaným účelem a příjemce dotace splnil a plní své závazky vyplývající ze smlouvy.
 • Odbor kontroly Středočeského kraje provedl kontrolu hospodaření obce v roce 2023. Výsledek: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
 • Proběhlo jednání Stavební komise při Obecním úřadě Krhanice.
 • Proběhlo jednání Přestupkové komise obce Krhanice.
 • V obci proběhla Tříkrálová sbírka.
 • Byla poskytnuta dotace spolku Karhany na akci Masopustní veselice.
 • Byly poskytnuty dotace spolku SDH Krhanice na činnost mladých hasičů a spolku a dotace nákup setů laviček a stolů.
 • Byly poskytnuty dotace spolku TJ Sokol Krhanice na činnost a na zakoupení branek pro děti a zapískování hřiště.
 • Proběhlo jednání o revizi splaškových řadů v obci Krhanice z hlediska územního rozhodnutí a přípravy na stavební povolení – akce ČOV Krhanice a vybudování splaškových řadů.
 • Realizační firma pro stavbu „Okružní křižovatka s chodníkem“ v Krhanicích požádala o uzavírku v době od 2. dubna do 3. září 2024.
 • Proběhla instalace odchytové klece na divoká prasata v obci Krhanice.
 • Průběžně probíhá úklid v obci Krhanice a Prosečnice.