Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Projekty a akce

Projekty a akce

ROK 2023

Velké projekty s dotacemi, které nás čekají v roce 2023:
ZATEPLENÍ, VÝMĚNA ZDROJE TEPLA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE A POŘÍZENÍ CENTRÁLNÍ VZDUCHOTECHNIKY DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V letošním roce budeme dokončovat zateplení, výměnu zdroje tepla v základní škole a pořízení centrální vzduchotechniky do základní školy. Zahájení prací je naplánováno na únor, ukončení pak na červenec.

KRHANICE – REKONSTRUKCE NÁVSI A OKOLNÍCH CHODNÍKŮ
V letošním roce 2023 budeme dokončovat rekonstrukci návsi u obchodu a okolních chodníků. Bude provedeno vybudování chodníku podél hlavní silnice, vybudování dešťové kanalizace, instalace vývěsní tabule a plakátovací plochy a vybavení mobiliářem. Zahájení je předběžně naplánováno na březen, v návaznosti na povolení MěÚ Benešov a zimní údržbu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. Ukončení je naplánováno na červen.

Logo Středočeský kraj.jpgProjekt „KRHANICE – REKONSTRUKCE NÁVSI A OKOLNÍCH CHODNÍKŮ“
je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.


REKONSTRUKCE HLAVNÍHO VODOVODNÍHO PŘIVADĚČE DO OBCE KRHANICE
Na jaře 2023 zahájíme projekt Rekonstrukce hlavního vodovodního přivaděče do obce Krhanice od křižovatky na Lešany směrem pod železniční viadukt až po odbočení k Dlážděnce. Zahájení je naplánováno na duben, ukončení pak na červen.

Logo Středočeský kraj.jpgProjekt „Rekonstrukce hlavního vodovodního přivaděče do obce Krhanice“
je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.V roce 2022 máme naplánovanou realizaci (či pokračování v realizaci) těchto projektů:

1) Pokračování v realizaci: Zateplení, výměna zdroje tepla v základní škole a Pořízení centrální vzduchotechniky do základní školy
Realizaci stavby provádí firma Intermont, Opatrný, s.r.o., IČO: 49900854, Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň, se kterou byla v roce 2021 sepsána Smlouva o dílo. Cena dle smlouvy je 20.554.623,- Kč s DPH. Staveniště bylo předáno 18.8.2021. V souvislosti s touto akci se na budově školy a v jejím okolí provádějí další stavební práce jako např. pokládka nových hromosvodů, pokládka nové dešťové kanalizace, rekonstrukce části elektrorozvodů,... 
Výsledkem projektu bude: nové zateplení, zateplení soklu budovy, zateplení půdy, výměna kotlů, instalace nové ovládací soustavy na topení, rekonstrukce hlavních rozvodů ve sklepě,...
V souvislosti s novou fasádou školy jsme poptali architekta, aby nám vypracoval návrh vzhledu nové fasády. Osloveni byli Ing.arch. Marcela Krupová (http://www.mkarchitekti.cz), která nakonec z časových důvodů návrhy nepředloží a Ing.arch. Stanislav Krčmárik (fa Fertyk). 

 

2) Rekonstrukce návsi a přilehlých chodníků
Na přiložené koordinační situaci zjistíte, že bude zachováno středové umístění odpočinkové plochy se třemi lípami. To bude zhotoveno z pražské mozaiky, což jsou jednoduše řečeno malé kamenné kostičky. U této odpočinkové plochy zůstanou zachována tři parkovací místa. Čtvrté parkovací místo bude ve spodní části návsi. Zásadní návaznost na náves budou mít dva chodníky, které povedou po obou stranách návsi, budou se spojovat v jeden a ten povede směrem k parku. Další věcí související s bezpečností chodců bude úprava vjezdu na Dlážděnku. Zeleň bude v ostatních plochách ve spodní části návsi. Dopravní inženýr navrhl před obchodem jednosměrný provoz, který vyřeší neprůjezdnost v tomto místě při příjezdu automobilů z různých stran. Celá zrekonstruovaná náves bude tedy částečně asfaltová a zároveň přibude nový prvek – vjezdy a parkovací stání ze žulových kostek. Tím se celá plocha včetně odpočinkové plochy z pražské mozaiky pohledově roztříští. Celkově byl projekt složitý z hlediska zakomponování do stávající návsi, neboť zde bylo mnoho prvků, se kterými nebylo možné „hýbat“. Rekonstrukce návsi a přilehlých chodníků s sebou přinesla i nutnost vybudovat navazující dešťovou kanalizaci a provést rekonstrukci osvětlení. Jak to bude časově? Vše se bude odvíjet od získání dotace a výběru dodavatele stavby. Samostatně se bude provádět rekonstrukce vodovodního řadu ze strany provozovatele naší vodovodní sítě VHS Benešov. Samostatně se bude také provádět rekonstrukce osvětlení. Bude to pro nás všechny zásadní omezení po určité období. Věřím, že toto období spolu zvládneme a odměnou bude nová náves a bezpečné chodníky.   
Finance: Náves a chodníky 3 231 000 Kč bez DPH; Dešťová kanalizace 899 000 Kč bez DPH; Veřejné osvětlení 193 000 Kč bez DPH; Rekonstrukce vodovodu 270 000 Kč bez DPH; Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady 258 000 Kč bez DPH. CELKEM BEZ DPH 4 851 000 Kč; CELKEM S DPH 5 869 710 Kč.
Bude podána žádost o dotaci na Středočeském kraji)
Získání dotace_Středočeský kraj.jpg

 

3) Vybudování chodníku k viaduktu v Krhanicích: viz přiložená koordinační situace 
Začátkem roku 2021 jsme obdrželi stavební povolení na stavbu: „Krhanice – chodník podél silnice III/1066“, jedná se o stavbu chodníku v délce 172,5 m od odbočení na Vlčí důl nedaleko železničního viaduktu až do odbočení ke komunikaci k mateřské a základní škole (návaznost na stávající chodník). Realizací chodníku dojde ke zvýšení bezpečnosti pěší dopravy chodců podél komunikace zejména dětí při docházce do základní a mateřské školy, rodičů s dětmi, veřejnosti chodící na víceúčelové hřiště, dětské hřiště a tréninkové hřiště, do areálu TJ Sokol Krhanice a do obce. Z opačné strany je to zejména na vlakové nádraží a autobusovou zastávku u železničního viaduktu.
Začátkem roku 2021 jsme obdrželi stavební povolení na stavbu: „Krhanice – chodník podél silnice III/1066“, jedná se o stavbu chodníku v délce 172,5 m od odbočení na Vlčí důl nedaleko železničního viaduktu až do odbočení ke komunikaci k mateřské a základní škole (návaznost na stávající chodník). Realizací chodníku dojde ke zvýšení bezpečnosti pěší dopravy chodců podél komunikace zejména dětí při docházce do základní a mateřské školy, rodičů s dětmi, veřejnosti chodící na víceúčelové hřiště, dětské hřiště a tréninkové hřiště, do areálu TJ Sokol Krhanice a do obce. Z opačné strany je to zejména na vlakové nádraží a autobusovou zastávku u železničního viaduktu.
Před samotným stavebním povolením jsme museli vyřešit řadu věcí. Tou nejdůležitější bylo určení hranice mezi soukromými pozemky a pozemkem obce, aby celý chodník byl na pozemku v majetku obce. Souběžně s projektovou dokumentací jsme museli vyřešit i nutné navazující rekonstrukce, a to rekonstrukci osvětlení a hlavního vodovodního řadu do obce v trase plánovaného chodníku.
Z hlediska vhodných dotací a finanční nákladnosti celé stavby chodníku jsme se rozhodli podat žádost o dotaci na Státním fondu dopravní infrastruktury na opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy pro rok 2022. Z hlediska dotace pro vodovodní řad jsme se rozhodli pro dotaci na Středočeském kraji: Program 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci Tematického zadání Drobné vodohospodářské projekty. Financování je naplánováno z rozpočtu obce a z dotací. Žádost na vybudování chodníku jsme podali 9.2.2022, žádost na rekonstrukci vodovodu jsme podali 25.2.2022. Máme tedy vše potřebné a čekáme na vyhodnocení našich podaných žádostí o dotace, zejména na Státním fondu dopravní infrastruktury.
Již v samém počátku byl velký problém s umístěním dešťové kanalizace k chodníku, což se nakonec vyřešilo a dešťová kanalizace je umístěna tak, aby nezasahovala do ochranných pásem vodovodu a plynovodu.
Děkujeme všem majitelům navazujících pozemků, kdy se ve spolupráci s nimi podařilo zpřesnit hranici mezi soukromými pozemky a pozemkem obce. Požadavky dotace na Státním fondu dopravní infrastruktury jsme doložili. Jsme v souladu se schválenými rozvojovými dokumenty a programy na regionální či místní úrovni jako je: např. Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ až po Strategický plán obce 2015-2025. Na chodník musel být vypracován audit bezpečnosti pozemních komunikací.
Další věcí bylo měření intenzity dopravy. Přestože se nám zdá, že doprava je v daném úseku intenzivní, z hlediska dotačních podmínek to tak není. Proto bodový zisk nebyl maximální. Uvidíme, jak to bude vyhodnoceno ze strany Fondu.
Složitosti byly překonány a dotace je již v procesu hodnocení. Realizace vybudování chodníku má přímou souvislost se získáním dotace. Vybudování chodníku nelze realizovat pouze z rozpočtu obce.
Další vyvolanou investicí je rekonstrukce veřejného osvětlení. Obec bude muset vybudovat nové veřejné osvětlení, neboť stávající osvětlení je na sloupech ČEZ Distribuce. Tyto sloupy jsou na soukromých pozemcích a ČEZ Distribuce má naplánovanou jejich demontáž.

Rozpočet chodníku bez rekonstrukce osvětlení a rekonstrukce hlavního vodovodního přivaděče:
Celkové náklady 6 509 776,00 Kč s DPH
Požadovaná dotace – uznatelné náklady 2 639 608,00 Kč s DPH
Požadovaná dotace 2 243 666,00 Kč s DPH
Rozdíl v částkách jsou tak zvané neuznatelné náklady, které jsou plně hrazeny z rozpočtu obce.

Tyto tři projekty jsou finančně velmi náročné. Proto v letošním roce bude výrazně méně drobných projektů a akcí.
 
DALŠÍ PROJEKTY A AKCE:
- rekonstrukce hlavního přivaděče pitné vody od viaduktu směrem k Dlážděnce (v návaznosti na žádost na Středočeském kraji - již podána)
Získání dotace_Středočeský kraj_Vodovod.jpg

- rekonstrukce komunikace Na Vinici (ke Štěpánům)
- vytvoření dvou míst na tříděný odpad (Na starém hřišti - realizováno, Na Rafandě - realizováno, v Kozí ulici u brodu)
- oprava zastávky u hasičské zbrojnice (proběhne anketa, zda je lepší stávající zastávku rekonstruovat, nebo umístit novou)
- vytvoření místa pro sběrnou nádobu na oděvy a její umístění - realizováno
- vytvoření místa pro nádoby na zimní posyp u komunikace pod Sádkem - realizováno
- vytvoření záměru využití místa na zakoupených pozemcích Na Rafandě (participace občanů na vytvoření záměru - proběhne anketa)
- zahradnické úpravy náletů a výsadba ovocných stromů u silnice od odbočení k základní škole až do zatáčky k zrcadlům - realizováno
- zabezpečení (stabilizace) sloupů na tréninkovém hřišti před základní školou a doplnění sítěmi z víceúčelového hřiště - realizováno
- rozšíření osvětlení u komunikace pod Sádkem směrem k lomu - realizováno
- vybudování vodovodního řadu H-8 Na Splazích u lomu - před dokončením
- oprava a rozšíření komunikace u víceúčelového hřiště Krhanice - realizováno
- odvedení dešťových vod nad Sádkem vsakem do nezpevněných přírodních ploch - ze dvou třetin realizováno
- posouzení realizace chodníků od zatáčky u Mikolášů ke škole a chodníku k Farmě Mikolášovi
- příprava podkladů ke zhotovení projektové dokumentace na územní a stavební řízení ke kanalizačním řadům a ČOV
a řada dalších menších akcí a projektů.