Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Projekty a akce

 
ROK 2024

Informace o Projektech a akcích a stav Projektů a akcí budou průběžně doplňovány.
 
PROJEKT CHODNÍK OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA
 Příprava projektu zahájena v roce 2023. Středočeský kraj realizuje stavbu okružní křižovatky u viaduktu v Krhanicích. Obec Krhanice realizuje stavbu chodníku u okružní křižovatky. Byl schválen technický dozor pro stavbu chodníku u okružní křižovatky. Proběhlo výběrové řízení na výběr realizační firmy. Byla uzavřena smlouva o dílo (objednatelé Středočeský kraj a obec Krhanice a zhotovitel BES s.r.o., Benešov). Cena díla pro stavbu chodníku u okružní křižovatky je pro obec Krhanice v částce 4 553 730,48 Kč. 

Stav v roce 2024: 
Realizační firma zahájila práce dne 2. dubna.
V obci Krhanice je pro stavbu „Okružní křižovatka s chodníkem“ úplná uzavírka silnice pod viaduktem.
Konec akce je naplánován 3. září 2024.

 

PROJEKT CHODNÍK K VIADUKTU V KRHANICÍCH
V roce 2023 byla podána žádost o dotaci, kterou jsme neobdrželi.
Z důvodu zvýšení bezpečnosti pěší dopravy chodců podél komunikace III. třídy – zejména pro docházku dětí do základní školy a mateřské školy, docházku veřejnosti na veřejné víceúčelové hřiště, dětské hřiště, do areálu TJ Sokol Krhanice, docházku do místního obchodu bylo přikročeno k záměru uskutečnit tuto investiční akci vlastními finančními prostředky obce.

Stav v roce 2024:
Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Dne 7.3.2024 Zastupitelstvo obce Krhanice schválilo uzavření smlouvy o dílo na akci „Krhanice – chodník podél silnice III/1066“ s Jaroslavem Žabou, Pecerady 69, 257 41 Týnec nad Sázavou, IČO: 86934431 ve výši 6 593 311,41 Kč.
K realizaci stavby chodníku k viaduktu bude využito plánované uzavření křižovatky pod viaduktem v Krhanicích od 2. dubna do 3. září 2024.
Realizační firma zahájila práce dne 2. dubna.

 

PROJEKT REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 
Příprava projektu zahájena v roce 2023. 
Dne 3.8.2023 byla podána žádost o dotaci na projekt „Krhanice – rekonstrukce veřejného osvětlení“ z dotačního titulu Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: výzva č. NPO 1/2022 Národní plán obnovy; Rekonstrukce veřejného osvětlení – Komponenta 2.2.2. V projektu byla naplánována výměna 161 světel, výměna výložníků, některých sloupů, … Proběhlo výběrové řízení na realizační firmu. 

Dotace osvětlení_Web.jpgStav v roce 2024: 
Byla uzavřena smlouva o dílo na akci Krhanice – rekonstrukce veřejného osvětlení s firmou Yunex, s.r.o., IČO: 09962638, se sídlem V parku 2308/8, 148 00 Praha 11 – Chodov na celkovou částku 2.592.256 Kč s DPH.
Obdržené Rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu. Výše přiznané dotace 925 290,00 Kč.
Zahájení prací dne 2.4.2024.


 

 


DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PRO JEDNOTKU SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KRHANICE (ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA HASIČŮ)
Stav v roce 2024: Obec Krhanice získala příslib alokované částky ve výši 450 000 Kč z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Zastupitelstvo obce Krhanice dne 7.3.2024 schválilo podání žádosti o dotaci pro projekt „Dopravní automobil pro JSDHO Krhanice“ na Středočeském kraji v rámci Programu 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS. Byla podána žádost o dotaci na Středočeský kraj ve výši 300 000Kč.

TĚLOCVIČNA OBCE KRHANICE  
Obec Krhanice v roce 2023 požádala o dotaci na tělocvičnu u Národní sportovní agentury. Rozpočet byl 45 862 470 Kč, požadovaná dotace byla 30 000 000 Kč.
Vizualizace tělocvičny: 
Tělocvična.jpg

Stav v roce 2024: Zamítnutí žádosti o dotaci Národní sportovní agenturou z nedostatku alokovaných finančních prostředků.ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE KRHANICE
Dne 10.1.2024 proběhlo jednání ohledně ČOV a splaškové kanalizace Krhanice s firmou Projekty Vodam, s.r.o. s následujícími závěry:
1. Firma provede revize stávajícího stavu územních rozhodnutí na splaškové řady a ČOV Krhanice.
2. Firma zhodnotí vypracování dokumentace pro dva nové hlavní řady (od hasičské zbrojnice směr k trati a od nádrže u vrby směrem k trati).
3. Firma finančně zhodnotí případnou optimalizaci splaškových řadů z hlediska tlakové nebo gravitační kanalizace.
4. Poté budou řešeny jednotlivé smlouvy o právu provést stavbu s majiteli pozemků dotčených splaškovou kanalizací.

V roce 2024 proběhnou výkupy potřebných pozemků pro splaškové řady.
 

PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE V ROCE 2024
Silnice: Projektová dokumentace na místní komunikace Pod Sádkem, projektová dokumentace a příprava na dotaci místní komunikace K lomu pod Sádkem, projektová dokumentace zpomalovací ostrůvek od statku. 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací: Výstavba chodníku u okružní křižovatky a chodníku k viaduktu, projektová dokumentace na nedotační část chodník od úřadu k odbočení k bývalé klempírně v Krhanicích
Pitná voda: Projektová dokumentace na vodovodní řad obratiště Prosečnice a výstavba vodovodu v Prosečnici.
Odvádění a čištění odpadních vod: ČOV Krhanice, dešťová kanalizace na odpadní vody.
Sportovní zařízení v majetku obce: Nový vjezd do areálu TJ Sokol, realizace protihlukového plotu v areálu TJ Sokol.
Využití volného času dětí a mládeže: Vyčlenění finančních prostředků na investiční výdaje na herní prvky pro nejmenší na dětská hřiště. Doplnění herními prvky bude připraveno Komisí pro obnovu a rozvoj obce Krhanice – již odevzdána prezentace k herním prvkům. Zapojení příslušné skupiny občanů – bude připravena anketa. 
Veřejné osvětlení: Realizace výměny LED osvětlení (dotace).
Pohřebnictví: Stavba betonového kompostu na hřbitově.
Komunální služby a územní rozvoj: Výkup pozemků pro splaškové řady budoucí ČOV s kanalizací v obci Krhanice včetně souvisejících výdajů (případné geometrické plány, vklady na katastr nemovitostí, sepsání smluv, znalecké posudky, ...). 
Sběr a svoz komunálních odpadů: Kontejnerová stání komunální odpad – ohrádky, Kozina pokračování.
Sběr a svoz ostatních odpadů: Kontejnerová stání tříděný odpad.
Požární ochrana dobrovolná část: Pořízení kalového čerpadlo k zásahům.

 

PLÁNOVANÉ VÝZNAMNĚJŠÍ OPRAVY, UDRŽOVÁNÍ A ZÁSAHY NA MAJETKU OBCE:
Je plánováno:
Oblast silnic – zpomalovací práh na komunikaci pod lomem, zimní údržba, retardéry u základní školy, opravy komunikací a dopravní značení. 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací – oprava chodníku v zatáčce u Mikolášů v Krhanicích.
Provoz veřejné dopravy – oprava autobusové zastávky v Krhanicích.
Odvádění a čištění odpadních vod – nový elektrický rozvaděč na přečerpávací stanici ČOV Prosečnice v případě nutnosti jeho výměny.
Úpravy drobných vodních toků – vyčištění nádrže u vrby v Krhanicích.
Nebytové hospodářství – nejnutnější oprava střechy skladu Krhanice č.p. 83. 


ROK 2023

Projekty a akce s dotacemi:

KRHANICE – REKONSTRUKCE NÁVSI A OKOLNÍCH CHODNÍKŮ

Zde malé připomenutí, jak vše začalo, probíhalo, …, bylo dokončeno

Dne 31.12.2020 nabylo právní moci rozhodnutí Městského úřadu Benešov, odboru výstavby a územního plánování na stavbu Krhanice – rekonstrukce návsi a okolních chodníků. Dne 2.8.2022 je podána žádost do Programu 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova v rámci Tematického zadání Veřejná infrastruktura Oblast podpory Veřejné prostranství. Dotaci jsme získali a byla podepsána veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace se Středočeským krajem.  Zhotovitel stavby byl vybrán v režimu zakázky malého rozsahu. Vítězná firma: Jaroslav Žaba, IČO: 86934431 byla schválena Zastupitelstvem obce Krhanice č. 4/2022 dne 18.7.2022 a to včetně uzavření smlouvy o dílo. Práce byly zahájeny dne 16.9.2022.

Předmětem projektu byla rekonstrukce návsi a okolních chodníků. Byly rekonstruovány stávající asfaltové komunikace, chodníky, vjezdy a odpočinková plocha uprostřed návsi. Zároveň bylo osazeno nové svislé dopravní značení, vytvořena nová parkovací místa, pořízen nový mobiliář jako lavičky a odpadkové koše. Pro plakátovací plochu bylo vybráno nové umístění. V prostoru středového zeleného ostrůvku návsi bylo provedeno vydláždění, byl upraven prostor kolem tří stromů. V místech chodníkových přejezdů byly osazeny chráničky na stávající sítě elektro a slaboproudu. Komunikace a chodníky byly lemovány žulovými krajníky silničními a sadovými. Dále byla provedena pokládka dešťové kanalizace a nové veřejné osvětlení. Stavební práce byly dokončeny dne 30.6.2023.

CÍLE PROJEKTU: BEZPEČNOST CHODCŮ A KVALITNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BYLY NAPLNĚNY.


Logo Středočeský kraj.jpg

Projekt Krhanice – rekonstrukce návsi a okolních chodníků byl realizován s finančním přispěním STŘEDOČESKÉHO KRAJE.

Poskytnutá dotace: 1.059.000,- Kč

Stav projektu: dokončeno. Závěrečné vyúčtování akce odevzdáno.

Středočeský kraj provedl dne 16.1.2024 následnou veřejnosprávní kontrolu na místě, týkající se hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace „Krhanice – rekonstrukce návsi a okolních chodníků“. Výsledek: Dotace byla použita v souladu se sjednaným účelem a příjemce dotace splnil a plní své závazky vyplývající ze smlouvy.

 
ZATEPLENÍ, VÝMĚNA ZDROJE TEPLA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE A POŘÍZENÍ CENTRÁLNÍ VZDUCHOTECHNIKY DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Projekty byly spolufinancovány Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Předmětem podpory u Projektu zateplení, výměna zdroje tepla v ZŠ v obci Krhanice bylo komplexní zateplení budovy ZŠ. Dále došlo k výměně stávajícího zdroje tepla na vytápění za kondenzační plynové kotle. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy.
Předmětem podpory u Projektu pořízení centrální vzduchotechniky do ZŠ Krhanice byla instalace systému nuceného větrání s rekuperací tepla v učebnách ZŠ Krhanice. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy.
Dotace na projekty byla ve výši:
Projekt zateplení, výměna zdroje tepla v ZŠ v obci Krhanice: 6 473 081,49 Kč
Projekt pořízení centrální vzduchotechniky do ZŠ Krhanice: 937 111,70 Kč
Zápůjčka finančních prostředků na projekty byla ve výši:
Projekt zateplení, výměna zdroje tepla v ZŠ v obci Krhanice: 6 473 081,50 Kč
Projekt pořízení centrální vzduchotechniky do ZŠ Krhanice: 401 619,30 Kč
Zápůjčku na oba projekty bude obec hradit do roku 2032.
Stav projektu:
Stavební práce dokončeny.
Kolaudační souhlas s užíváním stavby vydán dne 20.10.2023.
Připravují se podklady pro závěrečné vyúčtování.

Vzduchotechnika.jpgZateplení.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REKONSTRUKCE HLAVNÍHO VODOVODNÍHO PŘIVADĚČE DO OBCE KRHANICE
Logo Středočeský kraj.jpgProjekt „Rekonstrukce hlavního vodovodního přivaděče do obce Krhanice“
byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje. Poskytnutá dotace: 1.000.000,- Kč. 
Dotace byla poskytnuta: ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci tematického zadání: Drobné vodohospodářské projekty a oblasti podpory: Výstavba, rozšíření, rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů.
Stav projektu: dokončeno. Závěrečné vyúčtování akce odevzdáno.

Předchozí stav: Hlavní vodovodní přivaděč dolního tlakového pásma do obce Krhanice byl z 60.let minulého století. Při opravě byl zjištěn jeho nevyhovující stav, zúžení průměru potrubí a snižování kvality dodávané pitné vody kvůli stáří potrubí.

Zhodnocení a výsledky projektu:
Závazný parametr projektu, a to montáž 308 m polyetylenového vodovodního potrubí bylo splněno. Realizací projektu byly odstraněny problémy s kvalitou pitné vody a zásadním způsobem byla zlepšena kvalita pitné vody.
Z environmentální hlediska splňuje polyetylenové potrubí na pitnou vodu standardy jak z hlediska jakosti pitné vody, tak i z hlediska ochrany přírody.

Fotodokumentace: č.1, č.2 


REKONSTRUKCE VÁLEČNÉHO HROBU OBĚTÍ 2.SVĚTOVÉ VÁLKY
Dne 12.dubna 2023 byly zahájeny práce na rekonstrukci válečného hrobu obětí 2.světové války.
Cílem projektu bylo realizovat záměr rekonstrukce, aby památník byl důstojným a kultivovaným místem úcty památce padlých.
Projekt byl podpořen Ministerstvem obrany. Poskytnutá dotace: 292 822 Kč.
Stav projektu: dokončeno. Závěrečné vyúčtování akce odevzdáno.

Projekty a akce další:

PUMPTRACKOVÁ DRÁHA PRO CYKLISTY VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ

V rámci Občanského návrhového projektového rozpočtu byl zrealizován projekt výstavby pumptrackové dráhy.
Stav projektu: projekt ukončen. Pumptrackové hřiště najdete v areálu u víceúčelového hřiště u základní školy.


PROJEKT CHODNÍK OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA 

Středočeský kraj bude realizovat stavbu okružní křižovatky u viaduktu v Krhanicích. 

Obec Krhanice bude realizovat stavbu chodníku u okružní křižovatky. 

Byl schválen technický dozor pro stavbu chodníku u okružní křižovatky. Proběhlo výběrové řízení na výběr realizační firmy.

Stav projektu: Uzavřena smlouva o dílo s realizační firmou.
Realizační firma pro stavbu „Okružní křižovatka s chodníkem“ v Krhanicích požádala o uzavírku v době od 2. dubna do 3. září 2024.


PROJEKT CHODNÍK K VIADUKTU

Dne 30.6.2023 podána žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury.

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti pěší dopravy chodců podél komunikace III. třídy – zejména docházka dětí do základní školy a mateřské školy, docházka veřejnosti na veřejné víceúčelové hřiště, dětské hřiště, do areálu TJ Sokol Krhanice, docházka do místního obchodu, …. 

Stav projektu: podána žádost o dotaci. Navazující akce ze strany obce: vodovod před dokončením, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení dokončeny. Akce ČEZ Distribuce – pokládka nových kabelů elektrického vedení ukončena v září 2023.
V souvislosti se stavbou chodníku k viaduktu stále nevíme, zda v žádosti o dotaci na Státním fondu dopravní infrastruktury jsme uspěli či neuspěli. Pokud ne, budeme realizovat chodník z rozpočtu obce. K tomu využijeme plánované uzavření křižovatky od 2. dubna do 3. září 2024.
Připravuje se výběrové řízení. 


PROJEKT REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 

Dne 3.8.2023 byla podána žádost o dotaci na projekt „Krhanice – rekonstrukce veřejného osvětlení“ z dotačního titulu Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: výzva č. NPO 1/2022 Národní plán obnovy; Rekonstrukce veřejného osvětlení – Komponenta 2.2.2. V projektu se plánuje výměna 161 světel, výměna výložníků, některých sloupů, …

Stav projektu: podána žádost o dotaci.
Proběhlo výběrové řízení na realizační firmu.
Byla uzavřena smlouva o dílo na akci Krhanice – rekonstrukce veřejného osvětlení s firmou Yunex, s.r.o., IČO: 09962638, se sídlem V parku 2308/8, 148 00 Praha 11 – Chodov na celkovou částku 2.592.256 Kč s DPH.

 

 


ROK 2022 - CO SE POVEDLO 

Oblast chodníky, náves, bezpečnost v silničním provozu

- vyhotovení auditu bezpečnosti pro podání žádosti o dotaci na chodník podél silnice III/1066 k železničnímu viaduktu

- vyhotovení a podání žádosti o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury na chodník podél silnice III/1066 k železničnímu viaduktu

- provedeno geodetické vyměření rozhraní silnice a navazujících pozemků směrem ke značce konec obce od parku nad úřadem směrem ke statku, potřebné pro zadání projektových dokumentací na chodník

- zahájení stavebních prací na rekonstrukci návsi před obchodem a okolních chodníků

- zhotovení projektové dokumentace na chodník okolo plánované okružní křižovatky u železničního viaduktu

Oblast místních komunikací

- položení dvou odvodňovacích žlabů a vyasfaltování na komunikaci v lokalitě pod schody ke Slunečnímu domu v Krhanicích

- rekonstrukce místní komunikace na Starém hřišti v Krhanicích

- zhotovení asfaltového stání pro automobily u víceúčelového hřiště u základní školy

-  instalace silničního zrcadla na odbočení k Hodkovu v Krhanicích

- opravy místních komunikací v Krhanicích a v Prosečnici

- pokládka odvodňovacích panelů nad chatovou oblastí Sádek

- položení nového dešťového žlabu a asfaltování v lokalitě Pod palouky

- zhotovení odvodňovacích rýh v chatové oblasti Svatovice

- pořízení žlutých nádob na zimní posyp

- zhotovení podest na nádoby na zimní posyp (pod Sádkem, na Starém hřišti) 

Oblast odpadového hospodářství

- pořízení nových kontejnerů na bioodpad

- pořízení kontejneru na textil, obuv, …

- pořízení kontejnerů na tříděný odpad

- zhotovení podest pro kontejnery na tříděný odpad Na starém hřišti, pod Sádkem, na Rafandě a u víceúčelového hřiště

- likvidace černých skládek v krhanických lesích a v Prosečnici

- umístění stojanu s odpadovým pytlem u lesa za statkem

- zhotovení dřevěného oplocení kolem kontejnerového stání u Hodkova

- nákup tašek na tříděný odpad do domácností a jejich distribuce dle zájmu občanů

- proběhl jarní a podzimní svoz velkoobjemového odpadu z domácností

- proběhl jarní a podzimní svoz nebezpečného odpadu

- v rámci svozu bioodpadu byl v jarním a podzimním období přistaven velkoobjemový kontejner na bioodpad

Oblast pitná voda

- zhotovení dvou nových vodovodních řadů v Krhanicích a Prosečnici

- proběhla rekonstrukce dvou vodovodních řadů na návsi před obchodem

- proběhla výměna hydrantu Na vlčím důle v Krhanicích

- proběhla oprava pítka na návsi u památníku obětem 1. světové války

Oblast školství

- základní škola: pokračování ve stavebních pracích spojených s dotací v základní škole (zateplení a výměna zdroje tepla, vzduchotechnika)

- mateřská škola: vybudování venkovního WC na zahradě školky

Oblast veřejné zeleně

- proběhlo odborné ošetření stromů v obci

- proběhla výsadba jeřabin za brodem v Krhanicích

- byla dosazena zeleň ve stráni směrem k lomu

- proběhla výsadba ovocné aleje u silnice u Sokolky

- na hřbitově byl proveden zdravotní řez jasanu

- odborné vyvázání jasanu na Sokolce

- na Prosečnici byla vysazena borovice Watereri

- průběžné udržování zeleně v Krhanicích a v Prosečnici 

Oblast požární ochrany

- bezúplatné získání automobilu pro zásahovou jednotku hasičů od Ministerstva vnitra České republiky

- proběhla oprava Tatry 815 a Renaultu Trafic

- byly zakoupeny ochranné pomůcky členům JSDHO Krhanice

- zakoupení vybavení zásahové jednotky hasičů pro zásahy 

Oblast veřejná prostranství

- úpravy veřejných prostranství a komunikací po silných deštích

- úprava prostranství na Rafandě, pod Sádkem, v Prosečnici za autobusovou zastávkou

- usazení kotvy na kamennou desku a výroba řetězu k ní u dětského hřiště vedle Hodkova

- oprava střechy autobusové zastávky u hasičské zbrojnice

- sekání příkopů kolem silnice a místních komunikací

- natírání sloupů kolem tréninkového hřiště před základní školou

- natíraní železných konstrukcí u propustků a kolem silnice

- vyčištění koryta potoka za autobusovou zastávkou u hasičské zbrojnice

- oprava kamenných stěn koryta potoka za zastávkou u hasičské zbrojnice

- umístění Keltského kamene a úprava prostoru vedle něj u komunikace pod lomem

a další … 

Ostatní

- nákup nových knih do obecní knihovny

- pořádání Noci s Andersenem v obecní knihovně

- vybavení klubovny zázemí víceúčelového hřiště zamykatelnou skříní na deskové hry a pingpongovým stolem

- instalace systému pro on-line přenos zasedání zastupitelstva obce

- vítání miminek, předškoláků, rozloučení s deváťáky, výlet jubilantů na Štiřín, nový vodník na vrbě a malování hrnečků dětmi základní školy, …

- finanční podpora činnosti nebo akcí místních spolků

a mnoho dalšího.